قم، میدان مفید، برج مفید،طبقه 5 تلفکس : 32935312-025

آجر طرح نسوز ۲۰۰ قرمز کد ۳

آجر  طرح نسوز ۲۰۰ قرمز  مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر طرح نسوز ۲۰۰ قرمز کد ۲

آجر  طرح نسوز ۲۰۰ قرمز  مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر طرح نسوز ۲۰۰ قرمز کد ۱

آجر  طرح نسوز ۲۰۰ قرمز  مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان