قم، میدان مفید، برج مفید،طبقه 5 تلفکس : 32935312-025

آجر طرح نسوز ۲۰۰ قرمز کد ۳

آجر  طرح نسوز ۲۰۰ قرمز  مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر طرح نسوز ۲۰۰ قرمز کد ۲

آجر  طرح نسوز ۲۰۰ قرمز  مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز ۳۱۰ طرح مشکی

آجر نسوز ۳۱۰ طرح مشکی مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز ۲۸۰ طرح شاموتی رندوم

آجر نسوز ۲۸۰ طرح شاموتی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز ۲۴۰ طرح شاموتی رندوم

آجر نسوز ۲۴۰ طرح شاموتی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز ۲۰۰ طرح شاموتی رندوم

آجر نسوز ۲۰۰ طرح شاموتی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان